Skip to main content

[jsr362-observers:] [jsr362-experts:] JSR 362 EG Meeting Minutes

  • From: Martin Scott Nicklous < >
  • To:
  • Subject: [jsr362-observers:] [jsr362-experts:] JSR 362 EG Meeting Minutes
  • Date: Tue, 23 Apr 2013 18:25:42 +0200
  • List-id: <jsr362-experts.portletspec3.java.net>Hi,

I just posted the today's meeting minutes on the wiki page:

https://java.net/projects/portletspec3/pages/MeetingMinutes

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Martin Scott (Scott) Nicklous

WebSphere Portal Standardization Lead & Technology Consultant
Specification Lead, JSR 362 Portlet Specification 3.0
IBM Software Group, IBM Collaboration Solutions
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 Phone:            +49-7031-16-4808           IBM Deutschland Research &      
     (Embedded
                                             Development GmbH                 
   image moved
                                                                              
      to file:
                                                                              
 pic43667.gif)
                                                                       
 E-Mail:           

  Schoenaicher Str. 220    
                                                                       
                                              71032 Boeblingen         
                                                                       
                                              Germany                  
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 IBM Deutschland                                                       
 Research &                                                            
 Development                                                           
 GmbH /                                                                
 Vorsitzender des                                                      
 Aufsichtsrats:                                                        
 Martina Koederitz                                                     
                                                                       
 Geschäftsführung:                                                 
 Dirk Wittkopp                                                         
 Sitz der                                                              
 Gesellschaft:                                                         
 Böblingen /                                                         
 Registergericht:                                                      
 Amtsgericht                                                           
 Stuttgart, HRB                                                        
 243294                                                                
                                                                       

Attachment: pic43667.gif
Description: GIF image[jsr362-observers:] [jsr362-experts:] JSR 362 EG Meeting Minutes

Martin Scott Nicklous 04/23/2013
 
 
Close
loading
Please Confirm
Close